Thumb 5f4bf3f7bd745290e6d50b52c34a91e48eb8bbd5
Qr
Afe8f0ab04c55e15ce133b50218d23c2d4a2792c

Yvonne Haeck

Ik collecteer omdat:

Ik plotseling nierpatiënt ben geworden met slapende nieren. Ik weet nu hoe belangrijk nieren zijn. En wil dit graag delen 🙏

Tikkie
18

donaties

€ 295

ingezameld