Thumb a0153f7bec1f15db6ff0e337f92a33fe1646251b
7a1f270c99b5c9717b15bb3dacf4dc47ef45f3b0

Petra Wolters-Noordermeer

Petra Wolters-Noordermeer

Ik collecteer omdat:

Mijn moeder vanaf haar 49ste jaar chronische nierpatient is. Ik zie dagelijks hoe zwaar het leven van een nierpatient is maar ik ben ook dankbaar dat er dialyse bestaat zodat mijn moeder en vele andere nog een beetje kwaliteit van leven hebben. Nog beter zou het zijn als mijn moeder ooit in aanmerking zou komen voor een kunstnier........en niet alleen voor mijn moeder maar voor alle nierpatienten!

11

donaties

€ 170

ingezameld